คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นเกษตรกรและผู้ใช้งานทั่วไป

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำการใช้งานระบบเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งรายงานความเสียหาย บนระบบ Mobile Application (Android, iOS) “มะลิซ้อน TGIA X FARMFEED” สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นเกษตรกรและผู้ใช้งานทั่วไป โดยเนื้อหาประกอบด้วย การแนะนำการใช้งาน Application การแจ้งรายงานความเสียหาย การเพิ่มข้อมูลแปลงที่เสียหาย การแก้ไขข้อมูลแปลงที่เสียหาย และวิธีการใช้เครื่องมืออื่น ๆ ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกต่อการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งรายงานความเสียหาย

กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชันข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชัน


คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำการใช้งานระบบเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งรายงานความเสียหาย บนระบบ Mobile Application (Android, iOS) “มะลิซ้อน TGIA X FARMFEED” สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นเกษตรกรและผู้ใช้งานทั่วไป โดยเนื้อหาประกอบด้วย การแนะนำการใช้งาน Application การแจ้งรายงานความเสียหาย การเพิ่มข้อมูลแปลงที่เสียหาย การแก้ไขข้อมูลแปลงที่เสียหาย และวิธีการใช้เครื่องมืออื่น ๆ ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกต่อการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งรายงานความเสียหาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชันฉบับนี้ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนด" โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คำนิยาม

ภายในข้อกำหนดนี้
(ก) "แอปพลิเคชัน" หมายความว่าแอปพลิเคชันชื่อว่า มะลิซ้อน TGIA x Farmfeed ซึ่งดำเนินการและให้บริการในลักษณะดังต่อไปนี้ แอปพลิเคชันที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติแต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศภัยพิบัติ
(ข) "เจ้าของแอปพลิเคชัน" หมายความว่า บริษัท อินฟิวส์ จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105556133084 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 41 ถนนแก้วเงินทองแขวงคลองชักพระเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร 10170
(ค) "ผู้ใช้งาน" หมายความว่าผู้เยี่ยมชมผู้ใช้สมาชิกของแอปพลิเคชันหรือบุคคลอื่นใดที่เข้าถึงแอปพลิเคชันไม่ว่าการเยี่ยมชมการใช้การเป็นสมาชิกหรือการเข้าถึงนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดลักษณะใดผ่านอุปกรณ์ใดผ่านช่องทางใดและไม่ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม
(ง) ข้อมูลส่วนบุคคล "หมายความว่าข้อมูลใด ๆ ก็ตามไม่ว่าของผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นใดที่สามารถใช้ในการระบุตัวตนของบุคคลบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
(จ)" เนื้อหา "หมายความว่าข้อความ บทความ ความคิดเห็น บทวิเคราะห์ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย รูปภาพประดิษฐ์ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ เสียง สิ่งบันทึกเสียง การออกแบบ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือการสื่อสาร ไม่ว่าในลักษณะใดและวิธีใด ๆ ในแอปพลิเคชัน และไม่ว่าเนื้อหานั้นจะมีการจำกัดการเข้าถึงหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 2 การอนุญาตให้ใช้งานแอปพลิเคชัน

โดยที่เจ้าของแอปพลิเคชันได้เปิดให้ใช้งานซึ่งแอปพลิเคชัน ตามข้อกำหนดฉบับนี้ และผู้ใช้งานมีความประสงค์จะใช้งาน แอปพลิเคชันดังกล่าว โดยในการใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่าง ๆ แห่งข้อกำหนดฉบับนี้ โดยละเอียดตลอดดีแล้วและตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้แล้วทั้งสิ้น ในการนี้เจ้าของแอปพลิเคชันจึงอนุญาตให้ผู้ใช้งาน ใช้งานแอปพลิเคชัน ภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อกาหนดนี้

ข้อ 3 ข้อห้ามการใช้งานแอปพลิเคชัน

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ในการใช้งานแอปพลิเคชันของ ผู้ใช้งานผู้ใช้งานตกลงจะไม่ใช้งานแอปพลิเคชัน ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมไปในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) กระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายคำพิพากษาศาลหรือคำสั่งของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐ
(ข) กระทำการใด ๆ ที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือจารีตประเพณี
(ค) กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียงสิทธิ ส่วนบุคคล และสิทธิ์อื่นใดของเจ้าของแอปพลิเคชัน หรือบุคคลอื่น
(ง) กระทำการใด ๆ ที่นำไปสู่การเก็บรวบรวมการเปิดเผยหรือการให้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(จ) กระทำการใด ๆ ที่รบกวนการทำงานของระบบแม่ข่ายชุดคำสั่งหรือระบบเครือข่ายของแอปพลิเคชัน

ข้อ 4 บัญชีผู้ใช้

ในการใช้งานแอปพลิเคชันเจ้าของแอปพลิเคชันอาจจัดให้มีบัญชีผู้ใช้ของแต่ละผู้ใช้ตามที่ผู้ใช้งานร้องขอในแต่ละคราว โดยที่เจ้าของแอปพลิเคชันมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการ อนุมัติเปิดบัญชีผู้ใช้ กำหนดประเภทบัญชีผู้ใช้ กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละประเภทบัญชีผู้ใช้ ค่าใช้จ่ายใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้นั้น ๆ ทั้งนี้ผู้ใช้งานตกลงจะเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้รหัสผ่านและข้อมูลใด ๆ ของตนไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และตกลงจะไม่ยินยอมให้รวมถึงใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้งานบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งาน ในกรณีที่มีการใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งานโดยบุคคลอื่นผู้ใช้งานตกลง และรับรองว่าการใช้งานโดยบุคคลอื่นดังกล่าวได้กระทำในฐานะตัวแทนของผู้ใช้งานและมีผลผูกพันเสมือนหนึ่งผู้ใช้งานเป็นผู้กระทำการเองทั้งสิ้น

ข้อ 5 การเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

ในการใช้งานแอปพลิเคชันผู้ใช้งานรับทราบและตกลงให้เจ้าของแอปพลิเคชันมีสิทธิ์จัดเก็บประมวลผลนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานให้ไว้แก่เจ้าของแอปพลิเคชันอันได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ เลขบัญชี ธ.ก.ส. สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขา ธ.ก.ส. เลขที่เอกสารสิทธิ์ เลขทะเบียนเกษตรกร ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทร อีเมล ที่อยู่ รูปภาพ โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะถูกนำไปใช้ในวัตถุปประสงค์ ดังต่อไปนี้
-เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
-เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ
-เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวิจัย
-เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย -อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ผู้ใช้งานมีสิทธิเข้าถึงลบแก้ไขเปลี่ยนแปลง โอนย้าย ปฏิเสธ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้แก่เจ้าของแอปพลิเคชันได้ และไม่ว่าเวลาใดผู้ใช้งานอาจถอนความยินยอมการเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานดังกล่าวได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือสิทธิของเจ้าของแอปพลิเคชัน ในกรณีที่เจ้าของแอปพลิเคชันนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานออกใช้ประโยชน์ เจ้าของแอปพลิเคชันตกลงจะใช้ข้อมูลดังกล่าวตราบเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายความเดือดร้อน และความรำคาญแก่เจ้าของข้อมูล และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกในลักษณะที่อาจระบุตัวตนของผู้ใช้งานเจ้าของข้อมูลใด เว้นแต่ เป็นการใช้และเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนดหรือโดยคำสั่งของหน่วยงานที่บังคับใช้อำนาจของรัฐ

ข้อ 6 คำรับรองและหน้าที่ของผู้ใช้งาน

ในการใช้งานแอปพลิเคชันของผู้ใช้งานผู้ใช้งานมีหน้าที่และให้คำรับรองต่อเจ้าของแอปพลิเคชันว่าจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ใช้งานและตลอดจนเงื่อนไขของข้อกำหนดนี้ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจข้อความ และเงื่อนไขต่าง ๆ แห่งข้อกำหนดฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้วและโดยในการเข้าเยี่ยมชมใช้งาน หรือการเป็นสมาชิกของแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้แล้วทั้งสิ้น
(ข) ผู้ใช้งานเข้าใจและรับทราบดีว่าข้อกำหนดฉบับนี้ เป็นสัญญาฉบับหนึ่งซึ่งมีผลผูกพันและสามารถคับใช้ได้ตามกฎหมายระหว่างเจ้าของแอปพลิเคชัน และผู้ใช้งาน
(ค) ผู้ใช้งานจะดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรให้พนักงานของผู้ใช้งานผู้รับจ้างช่วงผู้ช่วยที่ปรึกษาหรือตัวแทนใด ๆ ของผู้ใช้งาน (ถ้ามี) ปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้โดยเคร่งครัดด้วย
(ง) ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้งานถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเองและผู้ใช้งานตกลงปกป้องด้วยความพยายามอย่างที่สุด ไม่ให้เจ้าของแอปพลิเคชันเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว
(จ) ในกรณีที่เจ้าของแอปพลิเคชันมีค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้งานแอปพลิเคชันของผู้ใช้งานผู้ใช้งานตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่เจ้าของแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

ข้อ 7 เนื้อหาของผู้ใช้งาน

ในการใช้งานแอปพลิเคชันผู้ใช้งานอาจสามารถแสดงเนื้อหาของผู้ใช้งานภายในแอปพลิเคชันได้ไม่ว่ามีการจํากัดสิทธิการเข้าถึงเนื้อหาหรือไม่ก็ตามโดยผู้ใช้งานตกลงจะ

(ก) ไม่แสดงเนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ธรรมสิทธิ์สิทธิบัตรสิทธิในเครื่องหมายการค้า, สิทธิ์ในแบบผลิตภัณฑ์สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ความลับทางการค้าสิทธิในเกียรติยศชื่อเสียงสิทธิในภาพบุคคลสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิ์ในชื่อเสียง
(ข) ไม่แสดงเนื้อหาไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนการสนับสนุนความรุนแรงและการกระทำผิดกฎหมาย
(ค) ไม่แสดงเนื้อหาใด ๆ ที่น่าสงสัยหยาบคายหลอกลวงล่อลวงหรือชี้แนะในลักษณะที่อาจเป็นเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานรายอื่นหรือให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย
(ง) ไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวหรือเป็นความลับที่เป็นของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
(จ) ไม่แสดงเนื้อหาที่เป็นเท็จไม่ว่าการแสดงเนื้อหาอันเป็นเท็จนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือไม่ก็ตาม
(ฉ) ไม่แสดงเนื้อหาที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติชาติกำเนิดสัญชาติศาสนาเพศสถานภาพทางสังคม ฯลฯ

ข้อ 8 การปฏิบัติผิดข้อกำหนดของผู้ใช้งานในกรณีดังต่อไปนี้


(ก) ผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้คำรับรองของผู้ใช้งานที่ให้ไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้หรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ ที่เจ้าของแอปพลิเคชันได้แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบไม่ว่าโดยทั่วไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง
(ข) ผู้ใช้งานใช้งานแอปพลิเคชันไปในวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
(ค) ผู้ใช้งานกระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่แอปพลิเคชันเจ้าของแอปพลิเคชันผู้ใช้งานรายอื่น ๆ หรือบุคคลภายนอก
(ง) ผู้ใช้งานกระทำการใด ๆ ที่เจ้าของแอปพลิเคชันพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม
เจ้าของแอปพลิเคชันโดยดุลพินิจของเจ้าของแอปพลิเคชันแต่เพียงผู้เดียวอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ส่งหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการให้แก่ผู้ใช้งานแก้ไขการกระทำพฤติกรรมดังกล่าว
(ข) ระงับการใช้แอปพลิเคชันของผู้ใช้งานภายในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง โดยจะมีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ
(ค) ยกเลิกสิทธิ์การใช้หรือการเข้าถึงแอปพลิเคชันของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เจ้าของแอปพลิเคชันระงับการใช้งานหรือยกเลิกสิทธิ์การใช้หรือการเข้าถึงแอปพลิเคชันตามข้อกาหนดนี้ผู้ใช้งานรับทราบ และตกลงว่าเจ้าของแอปพลิเคชันไม่มีความรับผิดสำหรับความสูญเสียความเสียหาย ข้อเรียกร้องความรับผิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามข้อกำหนดฉบับนี้

ข้อ 9 ความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชัน

ผู้ใช้งานตกลงและทราบดีว่าเจ้าของแอปพลิเคชั้นอาจระงับการใช้งานแอปพลิเคชัน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่มีหน้าที่ต้องชดเชยความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งานในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเปิดให้ใช้งานแอปพลิเคชันอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบำรุงรักษาระบบแม่ข่าย (Server Maintenance)
(ข) การปรับปรุงและพัฒนาระบบชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้ใช้งานแอปพลิเคชันอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปรับปรุงชุดค่าสังของแอปพลิเคชัน (Update) การปรับปรุงชุดคำสั่งของระบบ (Firmware Update)
(ค) เครื่องมืออุปกรณ์หรือระบบชุดคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้ใช้งานแอปพลิเคชันไม่สามารถใช้งานได้อันเนื่องมาจากเครื่องมืออุปกรณ์หรือระบบชุดคำสั่งนั้นไม่ว่าเครื่องมืออุปกรณ์หรือระบบชุดค่าสั่งนั้นจะอยู่ในความครอบครองของเจ้าของแอปพลิเคชันหรือบุคคลภายนอกก็ตาม
(ง) เหตุสุดวิสัยอันรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงระบบไฟฟ้าขัดข้องระบบติดต่อสื่อสารขัดข้องอุบัติเหตุอุบัติภัยเพลิงใหม่ภัยธรรมชาติการนัดหยุดงานการบังคับใช้หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายคำสั่งของรัฐบาล

ข้อ 10 การยกเว้นความรับผิด

ผู้ใช้งานตกลงและทราบดีว่า ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อกำหนดนี้หรือภายในแอปพลิเคชัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่เจ้าของแอปพลิเคชัน

(ก) รับประกันความเสถียรความเชื่อถือได้ความแม่นยำ ความสมบูรณ์ ประสิทธิผล ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะเจาะจงของผู้ใช้งานความปลอดภัย ข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชัน
(ข) รับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานในการใช้แอปพลิเคชัน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายต่ออุปกรณ์ ระบบ ที่ผู้ใช้งานใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชันหรือการสูญหายของข้อมูลหรือเนื้อหาของผู้ใช้งานสิทธิ์และชื่อเสียงของผู้ใช้งาน ยกเว้น ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือการประมาทเล็นเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าของแอปพลิเคชัน
(ค) รับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ใช้งานเอง ไม่ว่าผู้ใช้งานจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม
(ง) รับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอก อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำของผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล (Hacker) อาชญากรคอมพิวเตอร์

ข้อ 11 ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้งานเข้าใจและรับทราบดีว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาของเจ้าของแอปพลิเคชันลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า หรือการออกแบบระบบงานใดที่ปรากฏในแอปพลิเคชันและที่ใช้งานบนแอปพลิเคชัน ไม่ว่าระยะเวลาใด เป็นสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของแอปพลิเคชันทั้งสิ้น ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ใช้ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพิกถอนได้ และอย่างไม่สามารถโอนแก่กันได้ตราบเท่าที่เจ้าของแอปพลิเคชันอนุญาตให้ใช้ ภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อกำหนดนี้เท่านั้น และไม่ว่า ณ เวลาใด ๆ ไม่มีข้อตกลงใดในข้อกำหนดนี้ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยายที่เป็นการโอนสิทธิ์ใด ๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อม

ข้อ 12 การเก็บรักษาความลับ

ในการใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานอาจได้ล่วงรู้หรือได้รับข้อมูลจากเจ้าของแอปพลิเคชันหรือจากบุคคลอื่นใดเพื่อการใช้งานแอปพลิเคชันตามข้อกำหนดนี้ ซึ่งยังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างสาธารณะหรือไม่มีเจตนาให้ถูกเปิดเผยอย่างทั่วไป ณ ขณะที่เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้งานตกลงจะรักษาข้อมูลของเจ้าของแอปพลิเคชัน หรือข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าของแอปพลิเคชันไว้เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า และไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม และจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ ประกาศ หรือเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จะเป็นการกระทำตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานที่บังคับใช้อำนาจของรัฐหรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของแอปพลิเคชันก่อนล่วงหน้า

ข้อ 13 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เจ้าของแอปพลิเคชั้นอาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกาหนดนี้ได้ไม่ว่าเวลาใดก็ตามและไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยเจ้าของแอปพลิเคชันจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราวและให้ถือว่าข้อตกลงที่แก้ไขเพิ่มเต็มดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้ด้วย

ข้อ 14 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่าการเข้าทำข้อกำหนดฉบับนี้ไม่ทำให้คู่สัญญาและพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานหรือเป็นหุ้นส่วนกันตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด

ข้อ 15 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดนี้ผู้ใช้งานตกลงจะไม่โอนสิทธิ์หน้าที่และ / หรือความรับผิดตามข้อกำหนดนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของแอปพลิเคชันเป็นการล่วงหน้า

ข้อ 16 การสละสิทธิ์

การที่เจ้าของแอปพลิเคชันไม่ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิ์ล่าช้า ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดีมีให้ถือว่าเจ้าของ แอปพลิเคชันสละสิทธิ์ในเรื่องดังกล่าว และการที่เจ้าของแอปพลิเคชันใช้สิทธิ์แต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิ์ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

ข้อ 17 การรายงานปัญหาและพฤติกรรม

ผู้ใช้งานอาจรายงานปัญญาใด ๆ จากการใช้งานแอปพลิเคชันอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชัน หรือของชุดคำสั่งพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานรายอื่น ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ หรือการใช้งานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนการสนับสนุนการใช้ความรุนแรงหรือพฤติกรรมการใช้งานในลักษณะที่ก่อกวนผู้ใช้งานรายอื่นได้ที่ info@infuse.co.th

ข้อ 18 การช่วยเหลือ

ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีข้อสงสัยข้อสอบถาม เกี่ยวการใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานสามารถ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวผู้ใช้งานเองได้ที่ www.infuse.co.th สอบถามได้ที่ info@infuse.co.th

ข้อ 19 การบอกกล่าว

ผู้ใช้งานตกลงให้คำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งเจ้าของแอปพลิเคชันต้องแจ้งให้แก่ตน ภายใต้ข้อกำหนดนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว

ข้อ 20 กฎหมายที่ใช้บังคับ

ผู้ใช้งานตกลงให้คำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งเจ้าของแอปพลิเคชันต้องแจ้งให้แก่ตน ภายใต้ข้อกำหนดนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว

ข้อ 21 การระงับข้อพิพาท

หากมีข้อโต้เถียงข้อขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อกำหนดฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทย

นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชั่นด้านล่าง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “แอปพลิเคชั่น”

โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด การที่ท่านได้ติดตั้ง และ/หรือเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นนี้แล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้วทุกประการ หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ ขอให้ท่านปฏิเสธการใช้งานแอปพลิเคชั่นโดยถอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่นจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์ดิจิตอลของท่านทันที

1. วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในการใช้งานแอปพลิเคชั่นนี้ บริษัทมีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ท่านทราบอย่างชัดเจนว่าบริษัทรวบรวมข้อมูลอะไรของท่านบ้าง มีวิธีการใช้และแบ่งปันข้อมูลของท่านอย่างไร นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึง

- ข้อมูลที่รวบรวมและเหตุผลที่รวบรวม

- การใช้ข้อมูลที่รวบรวม

บริษัทจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากแอปพลิเคชั่นทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้บริการ บำรุงรักษา ป้องกัน ปรับปรุง พัฒนาบริการใหม่ๆ และปกป้องบริษัทและท่าน ตลอดจนเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่ง (Customize) ให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่านโดยเฉพาะ เช่น แสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับท่าน แสดงโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการที่ท่านอาจสนใจและเป็นประโยชน์แก่ท่าน

เมื่อท่านติดต่อมายังบริษัท บริษัทอาจเก็บบันทึกข้อมูลการสนทนาระหว่างท่าน กับ Call Center ที่บริษัทจัดหามาไว้สำหรับเป็นช่องทางการรับแจ้ง ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปพลิเคชั่น และอาจเก็บบันทึกที่อยู่อีเมลล์ที่ท่านแจ้งไว้เพื่อรับคำแนะนำต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัท และบริษัทในเครือ และแจ้งให้ท่านทราบผ่านที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ได้

บริษัทอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น การใช้ Tag เป็นต้น ในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของท่าน และคุณภาพโดยรวมของแอปพลิเคชั่น

ข้อมูลที่แบ่งปัน

บริษัทจะไม่นำข้อมูลของท่านไปแบ่งปันหรือเปิดเผยให้กับบริษัท และ/หรือองค์กรอื่น และ/หรือบุคคลภายนอก ยกเว้นกรณี ดังต่อไปนี้

- เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัท และ/หรือองค์กรอื่น และ/หรือบุคคลภายนอก เมื่อได้รับความยิมยอมจากท่านให้แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านก่อน

- เพื่อ “การใช้ข้อมูลที่รวบรวม”บริษัทอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม ตลอดจนคู่สัญญาที่มีหน้าที่บริหารจัดการแอปพลิเคชั่นตามสัญญากับบริษัทโดยตรง หรือบริษัทอื่นที่มีนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้บริการ บำรุงรักษา ป้องกัน ปรับปรุง พัฒนาบริการใหม่ๆ และปกป้องบริษัทและท่าน ตลอดจนเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่ง (Customize) ให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่านโดยเฉพาะ เช่น แสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับท่าน แสดงโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการที่ท่านอาจสนใจและเป็นประโยชน์แก่ท่าน โดยดำเนินการตามคำแนะนำและตามนโยบายส่วนบุคคลของบริษัท รวมถึงมาตรการการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

- สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย บริษัทอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลของท่านกับบริษัท และ/หรือองค์กรอื่น และ/หรือบุคคลภายนอก หากบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง การใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้น มีเหตุจำป็นอันสมควร
(1) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ คำสั่งที่เกี่ยวข้องและการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ
(2) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
(3) เพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือตรวจสอบการทุจริต ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค
(4) เพื่อป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทและ/หรือของท่าน หรือบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น เช่น ผลการค้นหา เครื่อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งาน ภาษาที่ใช้ เว็บไซต์ที่เข้าชมบ่อย เป็นต้น ต่อสาธารณะหรือให้แก่พันธมิตรทางการค้าของบริษัท เช่น ผู้เผยแพร่โฆษณา ผู้ลงโฆษณา หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน เช่น บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลที่แสดงแนวโน้มการใช้งานแอปพลิเคชั่น สู่สาธารณะ เป็นต้น

หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน เช่น การควบรวมกิจการ การได้มา หรือการขายสินทรัพย์ บริษัทจะยังคงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้เป็นความลับ และแจ้งให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นที่ได้รับผลกระทบทราบก่อนการโอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวอื่นๆ

2. ความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของท่านจากการเข้าถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย หรือการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างน้อยดังนี้

- บริษัทจัดทำระบบ One-Time Password (OTP) เพื่อใช้ยืนยันผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น เมื่อเข้าใช้งานโดยเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

- บริษัทตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
- บริษัทจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้เฉพาะกับพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัท ที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ (Need to Know Basis) เพื่อทำการประมวลผลข้อมูล โดยที่บุคคลดังกล่าวนั้น จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษขั้นรุนแรง

3. ข้อจำกัดการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับแอปพลิเคชั่นนี้เท่านั้น ไม่รวมถึงแอปพลิเคชั่นและ/หรือบริการที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัว แยกต่างหาก และ/หรือที่ไม่ได้กำหนดโดยชัดแจ้งให้ใช้ร่วมกันกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตลอดจนไม่มีผลใช้บังคับกับแอปพลิเคชั่นและบริการ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ (link) กับแอปพลิเคชั่นนี้ รวมถึงไม่ครอบคลุมหลักปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอื่นๆ หรือองค์กรอื่นๆ ที่โฆษณาแอปพลิเคชั่นของบริษัท ซึ่งอาจใช้คุกกี้ พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีอื่นๆ ในการนำเสนอและแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทดำเนินการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ (Self-Regulator) หากบริษัทได้รับหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการติดตามผล ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลการให้บริการแอปพลิเคชั่น และหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการริดรอนสิทธิของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทจะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

6. การเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในการใช้แอปพลิเคชั่น ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากข้อมูลดังกล่าวมีความบกพร่องหรือไม่ถูกต้อง บริษัทจะพยายามจัดหาวิธีการ และ/หรือช่องทางให้ท่านสามารถอัปเดตและ/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างเหมาะสม เว้นแต่ ในกรณีมีความจำเป็นที่บริษัทจะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และ/หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เมื่อท่านดำเนินการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจร้องขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนที่บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการทำคำขออัปเดตและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) การทำคำขอที่ซับซ้อนและมีจำนวนมากเกินกว่าปกติ
(2) การดำเนินการตามคำขออาจทำให้บริษัทต้องจัดหา และ/หรือพัฒนาเทคโนโลยีจากที่บริษัทมีอยู่เกินสมควร
(3) การดำเนินการตามคำขออาจกระทบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นอื่นๆ หรือ
(4) การดำเนินการตามคำขอไม่สามารถปฏิบัติได้จริง เช่น คำขอเกี่ยวกับการเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในระบบสำรองข้อมูล

บริษัทมุ่งหวังที่จะดำเนินการให้บริการแอปพลิเคชั่นของบริษัทเป็นไปอย่างปลอดภัย และสามารถป้องกันการทำลายข้อมูลจากอุบัติเหตุหรือการมุ่งร้ายอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ ภายหลังจากที่ท่านลบข้อมูลออกจากแอปพลิเคชั่นของบริษัทแล้ว บริษัทอาจยังไม่ดำเนินการลบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ออกจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่ หรือนำข้อมูลออกจากระบบสำรองของบริษัทในทันที

7. ข้อมูลที่รวบรวมและเหตุผลที่รวบรวม

“AIS Pocket WIFI แอปพลิเคชั่น สำหรับใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Pocket WIFI เพื่อให้ลูกค้าสามารถตั้งค่า Pocket WIFI และตรวจสอบปริมาณแพคเกจคงเหลือ เป็นต้น” บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นแก่ท่าน โดยเริ่มตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐาน อย่างเช่น ภาษาที่ท่านใช้ ตลอดจนข้อมูลที่มีความซับซ้อน เช่น โฆษณาใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านมากที่สุด หรือเพลงใดที่ท่านอาจจะชื่นชอบ เป็นต้น ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

8. ข้อมูลที่ท่านให้บริษัท

ให้ท่านแจ้งหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น สำหรับแอปพลิเคชั่นที่ต้องให้มีการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน เพื่อจัดเก็บและบันทึกไว้ในบัญชีผู้ใช้งาน ตลอดจนเพื่อใช้ในการจัดเก็บค่าใช้บริการต่างๆ ภายในแอปพลิเคชั่น นอกจากนี้ หากท่านประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการใช้งานแอปพลิเคชั่น บริษัทอาจต้องขอให้ท่านสร้างโปรไฟล์สาธารณะที่มีชื่อและรูปภาพของท่านอยู่ด้วย

ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากการใช้งานแอปพลิชั่นของท่านข้อมูลที่ท่านให้บริษัท
บริษัทรวบรวมข้อมูลจากการใช้งานแอปพลิเคชั่นของท่าน เช่น เมื่อท่านค้นหารายชื่อเพลงจากแอปพลิเคชั่น หรือเมื่อท่านเรียกดูและโต้ตอบกับโฆษณาและเนื้อหาของบริษัท เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

(1) ข้อมูลเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์ดิจิตอล : บริษัทจะรวบรวมข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ เช่น รุ่นฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการและรุ่นของระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรศัพท์ ตลอดจนตัวระบุอุปกรณ์ที่ทำให้บริษัททราบว่าท่านเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นจากเครื่องใด เพื่อนำมาปรับแต่งการให้บริการและวิเคราะห์ปัญหาที่เหมาะสมกับอุปกรณ์นั้นๆ

(2) ข้อมูลที่ถูกบันทึก : เมื่อท่านเรียกดูข้อมูลและ/หรือเนื้อหาจากแอปพลิเคชั่นนี้ บริษัทจะบันทึกการเรียกดูข้อมูลและ/หรือเนื้อหาดังกล่าวไว้ในแหล่งรวบรวมดังต่อไปนี้ ในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเอง และ/หรือของบริษัทในเครือ และ/หรือของคู่สัญญาที่เชื่อถือได้ของบริษัทที่ทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลในแอปพลิเคชั่นตามสัญญา

- เพื่อช่วยในการแสดงข้อมูลสินค้าตามความสนใจของผู้ใช้

(3) ข้อมูลสถานะของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Phone State) : บริษัทอาจเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการทำงานของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านว่าเปิดเครื่อง หรือปิดเครื่องอยู่ และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย เช่น เลือกเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบ Wi-Fi เป็นต้น วัตถุประสงค์ดังนี้

-เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าท่านสามารถใช้งานแอปพลิเคชั่นได้โดยทันที โดยไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล OTP ก่อนใช้งานหรือไม่

-เพื่อการจัดทำหน้าจอแสดงผลก่อนการเข้าถึงหน้าหลักของแอปพลิเคชั่น (Splash Screen)

-เพื่อปรับแต่งการให้บริการแอปพลิเคชั่นที่เหมาะสมกับสถานะการใช้งานเครื่องแต่ละรูปแบบ เช่น การสลับรูปแบบการใช้งานและปรับระดับเสียงในการนำทาง เป็นต้น

(4) ข้อมูลกล้องถ่ายรูป (Camera) : เมื่อท่านใช้งานแอปพลิเคชั่นนี้ บริษัทอาจเข้าถึงรวบรวม และประมวลผลข้อมูลรูปถ่าย วิดีโอ และสถานที่ของรูปถ่ายและ/หรือวิดีโอของท่าน วัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน

(5) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น (Account) : เมื่อท่านใช้งานแอปพลิเคชั่นของบริษัท บริษัทอาจเข้าถึง รวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น (Account) ของท่าน สำหรับการตรวจสอบ Token และ/หรือ UDID ของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ วัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อการจัดทำข้อความแจ้งโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นไปยังท่าน

- การส่งข้อความแจ้งข้อมูลการสั่งซื้อไปยังแอปพลิเคชั่น

(6) คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน (Cookies and Similar Technologies) : บริษัท กับบริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท อาจใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือบริการของบริษัท โดยการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เพื่อระบุบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ และ/หรือเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเมื่อท่านมีการโต้ตอบกับบริการที่บริษัทให้กับบริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เช่น บริการโฆษณา เป็นต้น

(7) ข้อมูลหมายเลขเฉพาะของแอปพลิเคชั่น (Unique Application Number) : แอปพลิเคชั่นนี้มีหมายเลขเฉพาะของแอปพลิเคชั่น สำหรับการส่งข้อมูลมายังบริษัท เมื่อผู้ใช้บริการทำการติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่นนั้นๆ หรือเมื่อแอปพลิเคชั่นนั้นติดต่อกับระบบเซิร์ฟเวอร์การให้บริการของบริษัทเป็นคราวๆไป วัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อการอัปเดตข้อมูลแอปพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติ

(8) ข้อมูลพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่อง (Storage) : บริษัทอาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล พื้นที่การจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่อง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในอุปกรณ์ของท่าน โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บบราวเซอร์ และแคชของข้อมูลแอปพลิเคชั่น วัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่ออนุญาตให้แอปพลิเคชั่นสามารถอ่าน เพื่อแสดงข้อมูลของผู้ใช้ตามการเข้าใช้งานบนแอปพลิเคชั่น

(9) ข้อมูลตำแหน่ง (Location) : บริษัทอาจเข้าถึง รวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่แท้จริงของท่าน เมื่อคุณเปิดฟังก์ชั่นการระบุตำแหน่งสถานที่ปัจจุบันของคุณโดยผ่านอุปกรณ์มือถือที่มี GPS โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อใช้ระบุตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้บนแผนที่

- เพื่อการจัดทำข้อความแจ้งโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นไปยังท่าน