การแจ้งรายงานความเสียหาย

การกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งรายงานความเสียหาย

1. ให้ผู้ใช้งานอ่าน ทำความเข้าใจก่อนกรอกข้อมูลและข้อตกลง
2. กด "ยินยอม" ตามข้อตกลงข้างต้น
3. กดปุ่ม "กรอกข้อมูล"

การกรอกข้อมูล

ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลผู้เอาประกันภัยประกอบด้วย ดังนี้
- เลขบัญชี ธ.ก.ส
- สำนักงาน ธ.ก.ส.
- สาขา ธ.ก.ส.
- เลขที่เอกสารสิทธิ์ / เลขทะเบียนเกษตกร
- ชื่อ - นามสกุล
- เลขบัตรประชาชน
- ที่อยู่ จังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์

ถ่ายรูปและเลือกแปลง

1. ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม "เพิ่มภาพถ่าย" เพื่อทำการถ่ายรูป
ดูวิธีการถ่ายรูป กดที่นี่
2. โปรดเลือกประเภทภัย
3. วันที่เกิดภัยในแปลงของท่าน
4. วันเพาะปลูกตามที่ระบุในทะเบียนเกษตรกร
5. วันที่แปลงท่านได้รับความเสียจนไม่มีผลผลิต
6. เลือกแปลงที่ต้องการยืนแจ้งรายงานความเสียหาย

การเลือกแปลงเสียหาย

เมื่อผู้ใช้งาน กดปุ่ม "เลือกแปลง"
จะแสดงข้อมูลแปลงที่ผู้ใช้งานวาดและบันทึกไว้ในระบบ
ให้ทำการเลือกแปลงที่ต้องการยื่นแจ้งรายงานความเสียหาย

การส่งรายงานความเสียหาย

1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
2. กดปุ่ม "ยอมรับ" ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
3. ส่งรายงานความเสียหาย